Weihnachtskarte:
Nu kiek ins, wo is de Heven so root...

...
Dat sünd de Engels, de backt dat Broot,
Se backt den Wiehnachtsmann sien Stuten
För all de lüttjen Leckersnuten.
 
Nu gau de Teller ünner’t Bett,
Un leggt jo hen un weest recht nett!
De Sunnerklaas steiht vör de Döör,
De Wiehnachtsmann, de schickt em her.
 
Wat de Engels backt hefft, dat schüllt ji probeern,
Un smeckt jo dat goot, so höört he dat geern.
Un de Wiehnachtsmann lacht: „Nu backt man mehr!”
Och wenn’t doch man eerst Wiehnachten weer!
 
(Johann Beyer)